www.puremind.pl

www.puremind.pl

Blog ogólnotematyczny

Kategorie pozostałe

Koszty pośrednie

MH – biuro rachunkowe przedstawia, że koszty pośrednie występują w układzie kalkulacyjnym kosztów i są jedną z podstaw jego podziału. Koszty te stanowią grupę tych kosztów, których nie można rozliczyć za pomocą dokumentów źródłowych i są one ustalane na podstawie miejsca ich powstania. Po upływie danego okresu (najczęściej jest to miesiąc), są one rozliczane na wyroby, bądź usługi przedsiębiorstwa. Podział kosztów pośrednich: Koszty wydziałowe to koszty, które ponosi wydział produkcji podstawowej. Są one umieszczane na koncie o nazwie „Koszty wydziałowe”.

Konto to w momencie rozliczenia i przeksięgowania kosztów nie wykazuje żadnego salda. Na ogół tych kosztów składają się takie koszty jak na przykład: koszty kierowania wydziałem produkcji podstawowej, utrzymanie w ruchu maszyn produkcyjnych, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, koszty kontroli technicznej produkcji, Koszty zarządu są związane w pośredni sposób z utrzymaniem organizacji np. komórek organizacyjnych danego podmiotu gospodarczego. To także koszty dotyczące administracji jednostki. Koszty te ujmuje się w księgowości na koncie „Koszty zarządu”, które w efekcie przeksięgowania i rozliczenia nie może wykazywać salda, Koszty sprzedaży są to koszty, które ponosi jednostka w trakcie sprzedaży swoich produktów lub usług. Wśród tych kosztów wyróżnić można: koszty opakowań bezzwrotnych wytworzonych produktów, które mają na celu zabezpieczenie tego produktu w trakcie jego transportu, koszty związane z załadunkiem i rozładunkiem towarów, ubezpieczenia i reklamy produktów wytworzonych przez jednostkę.

Koszty zakupu te koszty dotyczą przede wszystkim zakupu przez jednostkę składników majątku obrotowego, są one związane ponadto z przemieszczaniem się wytworzonych produktów (z magazynu przedsiębiorstwa do miejsca dostawy np. hurtowni), to także koszty związane z sortowaniem, załadunkiem i rozładunkiem określonych składników. Należy zaznaczyć ponadto, iż koszty te stanowią pewną funkcję informacyjną i analityczną, gdyż dzięki nim przedsiębiorstwo może sobie zaplanować proces produkcji i sprzedaży swoich wyrobów, bądź też usług. Koszty te ponadto pozwalają na ocenę rentowności procesu sprzedaży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *